Ночная хищница.

http://baby-scool.narod.ru/zanyatiya/5_7/origami/img/sova.jpg